Tin Whistle Fingering Charts

Tin Whistle Fingering Charts for a D Whistle

D Scale

D E F# G A B C# D
d e f g a b c D

G Scale

G A B C D E F# G
g a b m D E F G

E Minor Scale

E F# G A B C D E
e f g a b m D E

B Minor Scale

B C# D E F# G A B
b c D E F G A B